Privacystatement

Bescherming van uw privacy

De gemeente Zevenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De gemeente Zevenaar verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft . Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens en andere specifieke wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet basisregistratie persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens gebruikt de gemeente niet voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Beveiligingslek of datalek melden

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen en dit te melden. Dit kan via privacy@zevenaar.nl.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Zevenaar hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast mogen alleen medewerkers toegang tot persoonsgegevens, die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten

Als inwoner heeft U het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar, dit kan zowel schriftelijk als via mail privacy@zevenaar.nl.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens deelt de gemeente in principe niet met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruikt de gemeente nooit voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Zevenaar gebruikt persoonsgegevens, die via de website worden verzameld, alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag of verzoek te reageren.

Cookies

De gemeente Zevenaar maakt gebruik van cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt (technische cookies) en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (functionele cookies). Hiermee optimaliseren wij onze website.

Het verwerkingsregister

De gemeente Zevenaar verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente Zevenaar heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het register van verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. Het register is een dynamisch document en wordt bijgewerkt als processen veranderen of worden aangepast.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Gemeente Zevenaar kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Zevenaar gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met de gemeente Zevenaar via privacy@zevenaar.nl of via het telefoonnummer (0316) 595 111. Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.